نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هدف مقاله حاضرمقایسهاضطراب،افسردگیواسترسدرزنانباوبدونعضوبزهکاردرخانواده با استفاده از روش تحقیق علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری این تحقیق تمامی زنان جامعه در بین سنین 50-25 ساله مشگین شهر به تعداد 33442 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 50 نفر (25 نفر از زنان خانواده‌های با عضو بزهکار و 25 نفر از زنان خانواده‌ها بدون عضو بزهکار) بعنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردیده و به آنها مراجعه و نسبت به گردآوری اطلاعات اقدام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌های استاندارد استرس ادراک شده کوهن و کامرک (1983)؛ اضطراب بک (1988) و افسردگی بک (1961) می باشد که اعتبار آنها تایید شده است. داده‌های بدست آمده با استفاده از روش آزمون واریانس چندگانه (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیر استرس در بین زنان نمونه آماری با عضو بزهکار در خانواده به صورت معناداری بالاتر از زنان بدون عضو بزهکار در خانواده می باشد (05/0 P <). اما در مورد متغیرهای اضطراب و افسردگی چنین نتیجه‌ی حاصل نشد (05/0 P >). به نظر می‌رسد وجود شرایط اقتصادی و بهداشتی جامعه میزان اضطراب و افسردگی تمامی گروه‌های اجتماعی را بالابرده و داشتن عضو بزهکار در خانواده سبب پیدایش تفاوت معناداری در میزان این اختلالات در مادران و همسران فرد بزهکار نمی گردد.

کلیدواژه‌ها