نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش فشار روانی و اجتماعی زنان همسر آزار دیده شهرستان مشگین شهر می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان همسر آزار دیده شهرستان مشگین شهر می باشد. نمونه آماری شامل 40 نفر (20 نفرگروه آزمایش و 20 نفرگروه کنترل) از زنان همسر آزار دیده می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند از بین جامعه آماری انتخاب شده اند. روش پژوهش این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی و طرح مورد استفاده نیز پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. ابزارهای اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه پرسشنامه فشار اجتماعی واتسون و فرند (SAD) و پرسشنامه فشار روانی توماس و همکاران (LDI) می باشد. نتایج تحلیل واریانس (MANOVA) نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی تأثیر معنی داری بر کاهش فشار روانی (01/0>P) و کاهش فشار اجتماعی (01/0>P) زنان همسر آزار دیده داشته است. نتایج بدست آمده در این پژوهش سودمندی و تأثیر مهارت‌های زندگی را بر کاهش فشارهای روانی و اجتماعی زنان همسر آزار دیده تأیید می کند.