نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق بررسی رابطه استفاده از فضای مجازی و تنظیم هیجان با گرایش به روابط فرازناشویی در زوجین شهر اردبیل با استفاده از روش تحقیق توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان شناختی شهر اردبیل می باشد که با استفاده از روش نمونه گیریهیجان گرانفسکی و همکاران و گرایش به روابط فرازناشویی مارک واتلی استفاده شد. اطلاعات گرداوری شده با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره در نرم افزار spss23 تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که عدم خودکنترلی در استفاده از فضای مجازی و روابط اجتماعی در فضای مجازی می تواند بصورت معناداری گرایش به روابط فرازناشویی را پیش بینی نماید (05/0 P <) در حالی که عملکرد فردی و مدیریت زمان در فضای مجازی نمی ­تواند بصورت معناداری گرایش به روابط فرازناشویی را پیش ­بینی نماید (05/0 P >). همچنین ارزیابی مثبت هیجانات و سرزنش دیگران می تواند گرایش به روابط فرازناشویی را بصورت معناداری پیش بینی نماید (05/0 P <) در حالی که مولفه های برنامه ریزی، سرزنش خود، نشخوار فکری، فاجعه آمیز کردن و پذیرش هیجانی نمی­تواند بصورت معناداری گرایش به روابط فرازناشویی را پیش­بینی نماید (05/0 P >).

کلیدواژه‌ها