نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

ارتباطات موبایلی ممکن است موجب از دست رفتن سرمایه اجتماعی شود و در حال حاضر استفاده بیش‌ازحد از شبکه‌های اجتماعی موبایلی باعث شده ما شاهد نوعی خلوت گرایی اجتماعی باشیم، یعنی افراد در جمع حضور دارند ولی به‌صورت فردگرایانه در دنیای مجازی خود حرکت می‌کنند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سواد رسانه ای بر کاهش جرایم نوپدید مربوط به استفاده از فضای مجازی در بین جوانان شهر مشگین شهر می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر میدانی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر جوانان 19 تا 35 ساله شهرستان مشگین شهر می‌باشد که تعداد آنها برابر 57164  نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد نمونه برابر 384 نفر بدست آمد. روش نمونه‌گیری تحقیق از نمونه گیری خوشه ای  چند مرحله ای می‌باشد. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه سواد رسانه ای تامن (1995) و پرسشنامه محقق ساخته آمادگی برای جرایم فضای مجازی استفاده شد و برای تحلیل فرضیه های تحقیق از ضریب رگرسیون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که سواد رسانه ای تاثیر منفی معنی داری بر جرایم نوپدید در فضای مجازی دارد و ضریب بتا نشان می دهد که سواد رسانه ای 41/0- تغییرات جرایم نوپدید در فضای مجازی را پیش بینی می‌کند. همچنین یافته ها نشان می دهد که از بین ابعاد سواد رسانه ای، رژیم مصرفی44/0-، ویژگی های پیام 29/0- و نقد پیام  30/0- تغییرات جرایم نوپدید در فضای مجازی را پیش بینی می کند. در نتیجه می توان گفت که افزایش سواد رسانه ای و ابعاد آن در بین جوانان شهر مشگین شهر، باعث کاهش جرایم نوپدید مربوط به استفاده از فضای مجازی می شود و برگزاری کارگاه های آموزش سواد رسانه ای از سوی مدیران و برنامه ریزان جهت افزایش میزان سواد رسانه ای افراد به ویژه در بین جوانان شهر مشگین شهر پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها