نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه با افزایش خودروها و رشد سفرهای درون شهری، سامان دهی و مدیریت ترافیک به یکی از مهم­ترین ضرورت­های مدیریت شهری تبدیل شده است. ترافیک پدیده­ای ناخوشایند است که زاییده رشد فزاینده ماشینی شدن و افزایش شهرنشینی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی علل ایجاد  گره­های ترافیکی در شهر اردبیل و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکل است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارشناسان در زمینه ترافیک شهری، رانندگان حمل نقل عمومی و کارشناسان حمل و نقل شهرداری و راه و شهرسازی در سطح شهر اردبیل بود که 90 نفر به عنوان نمونه­های پژوهش (کارشناسان خبره) به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه تحقیق در بین آن­ها توزیع شد. برابر نتایج بدست آمده، علل ایجاد گره­های ترافیکی در شهر اردبیل در قالب چهار دسته کلی با بیست و پنج زیر معیار شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و در محیط نرم­افزار Expert Choice 11 با استفاده از نظرات کارشناسان خبره وزن­دهی شدند. نتایج وزن­دهی نشان داد که در بین معیارهای اصلی، عامل زیرساخت و مهندسی مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در ایجاد گره ترافیکی در شهر اردبیل است و سپس بهترتیب معیارهای آموزشی و فرهنگی، اعمال قانون و اجرای مقررات و حمل‌ونقل عمومیدر رتبه بعدی قرار دارند. هم­چنین نتایج وزندهی به عوامل مؤثر در حل مشکل گره‌های ترافیکی شهر اردبیل نیز نشان داد که اصلاح هندسی معابر در شهر اردبیل با وزن 172/0 و سپس انتقال مراکز اداری-پزشکی از مرکز شهر به نقاط دیگر با وزن 156/0،  تقویت راهکار قانونی با وزن 143/0، آموزش با وزن 141/0، مکان‌یابی پارکینگ با وزن 137/0، توسعه زیرساخت لازم برای حمل‌ونقل عمومی با وزن 130/0 و درنهایت استفاده از سیستم هوشمند در حمل‌ونقل با وزن 120/0 به ترتیب مهم‌ترین و با اولویت‌ترین راهکارها برای حل مشکل گره‌های ترافیکی در شهر اردبیل شناخته شدند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که در جهت حل مشکلات مربوط به گره­های ترافیکی در شهر اردبیل بایستی جنبه­های مختلفاقتصادی، اجتماعی و زیرساختی مد نظر قرار گیرد و در برنامه­ریزی­های توسعه آتی شهر اردبیل به علل ایجاد گره­های ترافیکی در این شهر توجه و نکات لازم در این زمینه مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها