نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثر تمرینات پر شدت تناوبی و با شدت متوسط تداومی بر عوامل ترکیب بدنی و قابلیت حرکتی و ارائه راهکارهای تمرینی کارآمد"مطالعه موردی کارکنان فرماندهی انتظامی اردبیل بود. 60 نفر آزمودنی، با دامنه سنی 45-30 سال در این تحقیق شرکت کردند. معیارهای ورود در تحقیق، کارمندان دارای اضافه وزن و چاق نیروی انتظامی و معیارهای حذف، داشتن ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی بهینه، اختلالات روانشناختی/ و عصبی بود. قبل از مداخله و به منظور همگن کردن گروه ها یک مرحله پیش آزمون 3 کوششی به عمل آمد و سپس با استفاده از نتایج آن افراد به سه گروه 20 نفری، شامل گروه تمرینی پر شدت تناوبی، گروه تمرینی با شدت متوسط تداومی و گروه کنترل تقسیم شدند. نتایج نشان داد تمرین پر شدت تناوبی بر درصد چربی (p=0.001)، شاخص توده بدن(p=0.001)، تعادل(p=0.001)، توان(p=0.001)، چابکی(p=0.001) و استقامت عضلانی(p=0.004) نسبت به گروه کنترل تاثیر معناداری داشت. همچنین تمرین با شدت متوسط تداومی بر درصد چربی(p=0.001)، شاخص توده بدن(p=0.001)، تعادل(p=0.001)، توان(p=0.001)، چابکی(p=0.001) و استقامت عضلانی(p=0.001) نسبت به گروه کنترل تاثیر معناداری داشت. گروه پر شدت تناوبی نسبت به گروه با شدت متوسط تداومی بر درصد چربی(p=0.001)، شاخص توده بدن(p=0.001)، تعادل(p=0.001)، توان(p=0.001)، چابکی(p=0.001) و استقامت عضلانی(p=0.001) تاثیر معناداری داشت. نتایج پیشنهاد می کند که از تمرینات پر شدت تناوبی برای صرفه جویی در زمان و ارتقا سطح کیفی زندگی خصوصا در افراد با اضافه وزن و چاق استفاده گردد.       

کلیدواژه‌ها