نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

مقاله حاضر با هدف شناسایی میزان قلدری سنتی و سایبری فرزندان طلاق بر اساس خودکارآمدی اجتماعی و هیجانی در شهرستان مشگین شهر انجام ‌شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تمامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان مشگین شهر می‌باشد که از بین آن‌ها با توجه به فرمول کوکران 183 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌های قلدری سنتی و سایبری پاتچین و هیندوجا؛ خودکارآمدی اجتماعی کنلی و خودکارآمدی هیجانی بورلی و همکاران می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چندگانه تحت نرم افزار SPSS ویرایش 23 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که خودکارآمدی هیجانی توانایی پیش بینی قلدری سنتی و سایبری را بصورت معنی‌داری دارد اما خودکارآمدی اجتماعی تنها توانایی پیش بینی قلدری سایبری را در بین دانش آموزان طلاق مقطع متوسطه شهرستان مشگین شهر را دارا می‌باشد. به طور کلی می توان اظهار داشت که با آموزش خودکارآمدی در مدارس و تقویت خودکارآمدی اجتماعی و هیجانی در دانش آموزان علاوه بر کاهش قلدری سنتی و سایبری دانش آموزان مستعد می‌توان آسیب طلاق والدین را نیز در ایشان کمرنگ نمود.