نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان اردبیل به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق 349 نفر از کارکنان نیروی انتظامی شهرستان اردبیل بودند که از بین آنها 152 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب گردید. از پرسشنامه گرینبرگ (1990) برای سنجش عدالت سازمانی و از پرسشنامه اسمیت، کندال و هیولین برای سنجش خشنودی شغلی استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عدالت سازمانی 92/0 و برای پرسشنامه خشنودی شغلی 72/0 به دست آمد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین عدالت سازمانی و خشنودی شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین ابعاد عدالت سازمانی و خشنودی شغلی رابطه معنی دار بدست آمد.  نتایج آزمون همبستگی چندگانه نیزنشان داد که ابعاد سه گانه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی همبستگی چندگانه معنادار دارند و عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای و عدالت توزیعی به ترتیب از بیش ترین تا کم ترین اهمیت، در تبیین واریانس خشنودی شغلی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها