نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر نزاع و درگیریبه‌عنوانمهمترین آسیب اجتماعیمی‌باشد.این پژوهش کاربردی و با روش اسنادی و فراترکیب انجام‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها35 منبع از بین 173 منبع برای انجام فراترکیب نهایی انتخاب شدند که درمجموع151 کد، 12 مفهوم در 3مؤلفه کلی استخراج شدند و با استفاده از نرم‌افزارmaxqda 2020مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها نشان داد سهمؤلفه کلی عوامل فردی خانوادگی،عوامل زمینه ایو سازمانیبر نزاع و درگیریتأثیر دارند. عوامل زمینه اینزاع و درگیری در این تحقیق مشتمل بر مؤلفه‌هاییاقتصادی،اجتماعی،سیاسی،محیطی و فرهنگی می­باشند. همچنین عوامل ‌سازمانیمؤلفه‌هاییچون عوامل انتظامی و عوامل قانونی را شامل می‌شود.درنهایت عوامل فردی خانوادگی مؤلفه‌هاییهمچون فردی،خانوادگی،طایفه ای و تربیتیرا شامل می‌شود.پژوهشگرانحوزه های آسیب اجتماعیبه‌منظورکاهش نزاع و درگیری در جامعهمی‌توانند با شناسایی این عوامل، برنامه‌ها و راهکارهای مناسب را جهت کاهش نزاع و درگیری در جامعه مدنظر قرار دهند. نتایج فوق می‌تواندبه‌منظور شناسایی عوامل مؤثر بر نزاع و درگیری وکاهش آن در جامعهبه مردمکمک کنند.

کلیدواژه‌ها