مقاله پژوهشی
1. مقایسه ی کفایت اجتماعی، جرأت ورزی و تئوری ذهن در نوجوانان قلدر و غیرقلدر

بهرام پارسا؛ زهره رئیسی

دوره 1398، شماره 21 ، بهار 1398، صفحه 1-23

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه­ی کفایت اجتماعی، جرأت ورزی و تئوری ذهن در نوجوانان قلدر و غیرقلدر بود. روش پژوهش علّی- مقایسه­ای (مورد-شاهدی) بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان پسر مقطع دوره دوم متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی 1398-1397 بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 80 نفر شناسایی(40 نفر با قلدری و 40 نفر بدون قلدری) و با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی مقایسه ای نقش رسانه‌های جمعی- اجتماعی در آسیب‌های فرهنگی- اجتماعی

اتابک محمدی کله سر

دوره 1398، شماره 21 ، بهار 1398، صفحه 24-60

چکیده
  آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی نظیر رفتارهای ناهنجار، فراغت غیر مفید، سردرگمی هویتی، استعمال مواد مخدر، جرایم جنسی، بی‌تفاوتی یا پرخاشگری سیاسی و... در بین بخشی از شهروندان به طور نسبی وجود دارد که عمدتاً ناشی از علل و عوامل خارج از جامعه است. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش رسانه‌های جمعی- اجتماعی در آسیب های فرهنگی- اجتماعی در میان شهروندان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. رابطه ویژگی شخصیتی جامعه ستیزی و ماکیاولیسم با رفتارهای خرابکارانه (تخریب‌گرایی اموال عمومی) در نوجوانان شهر اردبیل

عیسی جعفری؛ فرشته پورمحسنی

دوره 1398، شماره 21 ، بهار 1398، صفحه 61-85

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی­های شخصیتی جامعه­ستیزی و ماکیاولیسم در پیش­بینی رفتارهای خرابکارانه (تخریب­گرایی اموال عمومی) در نوجوانان اردبیل انجام شد. روش پژوهش مطالعه حاضر  توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش­آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر اردبیل در سال­تحصیلی 1396-1397 بودند که از میان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مقایسه ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی در رانندگان با و بدون تخلفات رانندگی

ربابه رمضانی

دوره 1398، شماره 21 ، بهار 1398، صفحه 86-124

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی­های شخصیتی و فرسودگی شغلی در رانندگان با و بدون تخلفات رانندگی می‌باشد. روش پژوهش مطالعه حاضر علی- مقایسه‌‌ای و از نوع مورد شاهدی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه رانندگان ترمینال های مسافربری، پایانه های باربری و آژانس های مسافرتی در سه ماهه اول سال 1397 می­باشد. روش نمونه‌گیری این پژوهش به صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر هم افزایی نهادهای همکار در روند مبارزه با قاچاق کالای گمرکی(مورد مطالعه کارگروه شهرستان اردبیل)

علی عظیمی گیلانده

دوره 1398، شماره 21 ، بهار 1398، صفحه 125-153

چکیده
  پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر هم افزایی نهادهای همکار در روند مبارزه با قاچاق کالای گمرکی(مورد مطالعه شهرستان اردبیل) صورت گرفت. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مدیریتی موثر بر هم افزایی نهادهای همکار در روند مبارزه با قاچاق کالای گمرکی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی،و ازنظر روش توصیفی تحلیلی است که به شیوه پیمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. نگرشی بر حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی در شهر اردبیل

ژیلا فرزانه؛ محمد حسن یزدانی؛ مریم جامی اودلو

دوره 1398، شماره 21 ، بهار 1398، صفحه 154-177

چکیده
  چکیده حاشیه نشینی یک پدیده اجتماعی است که اختصاص به عصر فعلی نداشته و ریشه در ادوار و اعصار گذشته دارد. حاشیهنشینیوسکونتدرزاغههاوحاشیهشهرهایبزرگ،هموارهبستر سازمعضلات  و جرائمفراوانیاستو اینکه جرایم در مناطق حاشیه ای شهرها بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است لذا ضرورت دارد در این خصوص تحقیقات علمی متعددی ...  بیشتر