مقاله پژوهشی
1. بررسی راهبردهای ارتقای امنیت اجتماعی گردشگران در شهرهای گردشگرپذیر: نمونه موردی شهرگردشگری گرمی (مغان)

سلمان فیضی زنگیر؛ علیرضا مرادی؛ محمد رضا سلیمی سبحان

دوره 1398، شماره 22 ، تابستان 1398، صفحه 1-46

چکیده
  امروزه امنیت به­عنوان مهمترین و زیربنایی­ترین اصل در تدوین استراتژی توسعه گردشگری به­شمار می­آید. توسعهصنعتگردشگریدرهرجامعه­اینشانازثباتامنیتدرآنجامعهاستوزمانیگردشگریدر یککشوررونقمی­یابد کهتوجهبهتأمینامنیتگردشگرانبیشترشدهباشد. موضوع امنیت نه‌تنها برای جامعه، بلکه برای گردشگران نیز حائز اهمیت است و احساس امنیت، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. رابطه متقابل امنیت و گردشگری با تاکید بر استان اردبیل

واحد آقائی؛ هوشمند محمدی

دوره 1398، شماره 22 ، تابستان 1398، صفحه 47-74

چکیده
  قرنبیستویکم،سدهبهرهگیریازفرصتهایتجاریارزشمنددربخشخدماتیبهویژهگردشگریاستو بسیاریازکشورهابهاینحقیقتپیبردهاندکهبرایبهبودوضعیتزندگیاقتصادیخودبایدابتکارعملبهخرج دهندودرصددیافتنراههایتازهایبرآیند. به عبارتی، صنعت گردشگری، مسالمت آمیز ترین جنبش خانواده بشری است که بر پیشرفت دانش، فرهنگ و اقتصاد تاثیر مستقیم دارد و به عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. پیش بینی گرایش به خودکشی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانش آموزان

پژمان هنرمند قوجه بیگلو؛ احمدرضا کیانی چلمردی

دوره 1398، شماره 22 ، تابستان 1398، صفحه 75-94

چکیده
  هدف و زمینه: نوجوانی با تغییرات سریع نظیر در ساخت و روابط خانوادگی، ترک خانواده و افزایش مشکلات اجتماعی و تحصیلی همراه است، مطالعه­ی حاضر پیش­بینی گرایش به خودکشی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانش­آموزان انجام گرفت. روش:مطالعه­ی حاضر توصیفیازنوعهمبستگیبود. جامعۀ آماری پژوهش با مشارکت تمامی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. شناسایی علل و عوامل موثر بر تکرار جرم سرقت (سرقت وسایل نقلیه) توسط سارقین سابقه‌دار در اردبیل

سجاد بشرپور؛ علیرضا مرادیان؛ پژمان هنرمند قوجه بیگلو

دوره 1398، شماره 22 ، تابستان 1398، صفحه 95-127

چکیده
  جرم سرقت وسایل نقلیه یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی است که در سالهای اخیر شیوع آن افزایش یافته است. هدف مطالعه­ی حاضر شناسایی علل و عوامل موثر بر تکرار جرم سرقت (سرقت وسایل نقلیه) توسط سارقین سابقه­دار در اردبیل بود. این مطالعه با روش علی– مقایسه­ای انجام شد. جامعه­آماری مطالعه حاضر شامل تمامی سارقین وسایل نقلیه زندانی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی رابطه رفتارهای پرخطر (استعمال مواد مخدر) با سرکوبگری عاطفی و ابرازگری خشم در نوجوانان شهر اردبیل

رسول حشمتی؛ مجتبی احمدی؛ لیلا کهتری؛ مائده حیدری

دوره 1398، شماره 22 ، تابستان 1398، صفحه 129-144

چکیده
  با توجه به اهمیت استعمال مواد مخدر در بین نوجوانان و آسیب های ناشی از آن در جامعه امروزی، هدف طرح حاضر بررسی تعیین کننده های رفتارهای پرخطر (استعمال مواد مخدر) در نوجوانان شهر اردبیل: نقش سرکوبگری عاطفی و ابرازگری خشم بود. بدین منظور، از جامعه نوجوانان مقطع دبیرستان شهر اردبیل است که در سال های 1397-1396 حداقل یک بار در معرض رفتار پرخطر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. آسیب شناسی روش اجرای مأموریت در اعمال قانون پلیس راهور هنگام برخورد باتخلفات ( مورد مطالعه استان اردبیل )

اصحاب حبیب زاده؛ احمد کرمی اسد؛ یوسف سائیلی؛ محمد علیپور

دوره 1398، شماره 22 ، تابستان 1398، صفحه 146-177

چکیده
  حوادث ترافیکی همه ساله جان هزاران نفر را در کشور گرفته و خسارات جانی و مالی فراوانی به بار می آورد.در این میان یکی از نهادهای مسؤول در امر جلوگیری از وقوع تخلفات رانندگی و کاهش سوانح ترافیکی، بی شک پلیس راهنمائی و رانندگی است که با ابزارهای الکترونیکی و هوشمندی که در اختیار دارد، همچنین با بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد و متخصص می ...  بیشتر