مقاله پژوهشی
1. طراحی الگوی ساختاری خشونت براساس مولفه‌های روان شناختی و جامعه شناختی در نوجوانان بزهکار

اسماعیل صدری دمیرچی؛ نسیم محمدی؛ سپیده بشیر گنبدی

دوره 1398، شماره 23 ، پاییز 1398، صفحه 1-18

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ساختاری خشونت براساس مولفه‌های روان شناختی و جامعه شناختی در نوجوانان بزهکار انجام گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را کلیه‌ی نوجوانان و جوانان بزهکار به علت نزاع و درگیری و خشونت به مراکز نیروی انتظامی شهر اردبیل در سال 1398-1397 تشکیل دادند، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. پیش‌بینی خشونت بر اساس حمایت اجتماعی، احساس امنیت ومیزان تحمل پریشانی نوجوانان پسر شهر اردبیل

احمد رضا کیانی؛ داود فتحی

دوره 1398، شماره 23 ، پاییز 1398، صفحه 19-42

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی خشونت بر اساس حمایت اجتماعی ،احساس امنیت ومیزان تحمل پریشانی نوجوانان پسر شهر اردبیل انجام شد. روش این پژوهش همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود.  جامعه ما ری پژوهش را نوجوانان پسرشهر اردبیل تشکیل دادندکه ازاین جامعه 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.  در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. شناسایی مولفه های موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین شهروندان شهر اردبیل

علی جعفری؛ عیسی صداقت؛ رقیه حضوری

دوره 1398، شماره 23 ، پاییز 1398، صفحه 43-67

چکیده
  در سال­های اخیر اهمیت احساس امنیت و سرمایه اجتماعی به مثابه یک دارایی نامشهود و عامل موثر برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سایر ابعاد جامعه، مورد توجه برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است.مواد و روش ها: هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی مولفه­های موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین شهروندان شهر اردبیل می­باشد.روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس هنجارهای اجتماعی و سبک زندگی(مطالعه دانشجویان شهر اردبیل)

علی جعفری؛ رحیم خوش فکری

دوره 1398، شماره 23 ، پاییز 1398، صفحه 68-86

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر اعتیاد به فضای مجازی در بین دانشجویان شهر اردبیل بر اساس هنجارهای اجتماعی و سبک زندگی می­باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان شهر اردبیل(تعداد کل30500 نفر).از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تعیین میزان اثر بخشی آموزش خود دلگرم سازی بر خودکارآمدی پرهیز از مواد مخدر در معتادان تحت درمان با متادون و بوپرونورفین

رعنا دشتی؛ محمد ضعیفی زاده

دوره 1398، شماره 23 ، پاییز 1398، صفحه 87-108

چکیده
  تعیین میزان اثر بخشی آموزش خود دلگرم سازی بر خود کارآمدی پرهیز از مواد مخدر در معتادان تحت درمان با متادون و بوپرونورفین بود. مواد و روش‌ها:پژوهش حاضر یک مطالعة مقطعی و مداخله ای بود. جامعة آماری این پژوهش شامل همة مردان تحت درمان با مواد نگهدارنده می باشد. جمعیت مورد بررسی در این مطالعه 40 معتاد تحت درمان با متادون و بوپرنورفین در مراکز ...  بیشتر

6. پیش بینی نگرش به خیانت زناشویی براساس اعتیاد به اینترنت در زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده

مهسا نوربخش دولق

دوره 1398، شماره 23 ، پاییز 1398، صفحه 109-123

چکیده
  دسترسی به اینترنت پدیده­ای فراگیر و همه­جانبه در زندگی انسان­های عصر حاضر است. همزمان با استفاده گسترده مردم از اینترنت شاهد نوعی نابسامانی در فضای زندگی زوجین هستیم، لذا پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی نگرش به خیانت زناشویی براساس اعتیاد به اینترنت در زوجین متقاضی طلاق مراجعه­کننده به دادگاه خانواده اردبیل صورت پذیرفت. روش ...  بیشتر