مقاله پژوهشی
1. تاثیر اقدامات مراکز ترک اعتیاد در پیشگیری از ارتکاب جرم سرقت معتادین

شاهین نصرتی

دوره 1399، شماره 27 ، پاییز 1399

چکیده
  از جمله سیاست ها و برنامه های مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی ،اجرای مراکز درمانی ترک اعتیاد می باشد و میتوان گفت مراکز ترک اعتیاد ابزاری برای دستیابی به مهار و کنترل جرم بوده و یکی از اهداف مراکز ترک اعتیاد جلوگیری از ارتکاب جرم و تکرار آن است.در بحث آسیب های اجتماعی سرقت و تکرار آن از جمله انحرافات اجتماعی می باشد.علیرغم اقدامات درمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. پیشگیری از وقوع جرم پس از رخداد مخاطرات محیطی با تأکید بر سیل و زلزله (مطالعه موردی شهر اردبیل)

امین عبدالعلی پور

دوره 1399، شماره 27 ، پاییز 1399

چکیده
  هنگامی‌که در جامعه‌ای مخاطره محیطی رخ می‌دهد جامعه اگر توان مقابله با آن را نداشته باشد دچار خسارات مالی و جانی حین زلزله و نداشتن برنامه مدون و مناسب برای مدیریت پیامدهای مخاطره محیطی خسارات‌ها را تشدید تر خواهد کرد ایران کشوری است که در تمام حوضه‌های طبیعی آن مخاطرات محیطی اتفاق می‌افتند به‌طوری‌که از 43 مخاطره محیطی 33 نوع آن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مقایسه اضطراب، افسردگی و استرس در زنان با و بدون عضو بزهکار در خانواده

سمیه عبدالعلیزاده

دوره 1399، شماره 27 ، پاییز 1399

چکیده
  هدف مقاله حاضرمقایسهاضطراب،افسردگیواسترسدرزنانباوبدونعضوبزهکاردرخانواده با استفاده از روش تحقیق علی– مقایسه‌ای بود. جامعه آماری این تحقیق تمامی زنان جامعه در بین سنین 50-25 ساله مشگین شهر به تعداد 33442 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 50 نفر (25 نفر از زنان خانواده‌های با عضو بزهکار و 25 نفر از زنان خانواده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش فشار روانی و اجتماعی زنان همسر آزار دیده شهرستان مشگین شهر

مریم علیزاده

دوره 1399، شماره 27 ، پاییز 1399

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش فشار روانی و اجتماعی زنان همسر آزار دیده شهرستان مشگین شهر می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان همسر آزار دیده شهرستان مشگین شهر می باشد. نمونه آماری شامل 40 نفر (20 نفرگروه آزمایش و 20 نفرگروه کنترل) از زنان همسر آزار دیده می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. رابطه استفاده از فضای مجازی و تنظیم هیجان با گرایش به روابط فرازناشویی در زوجین

لیلا فتح الهی

دوره 1399، شماره 27 ، پاییز 1399

چکیده
  هدف از اجرای این تحقیق بررسی رابطه استفاده از فضای مجازی و تنظیم هیجان با گرایش به روابط فرازناشویی در زوجین شهر اردبیل با استفاده از روش تحقیق توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان شناختی شهر اردبیل می باشد که با استفاده از روش نمونه گیریهیجان گرانفسکی و همکاران و گرایش به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی تاثیر سواد رسانه ای بر کاهش جرایم نوپدید مربوط به استفاده از فضای مجازی در بین جوانان شهر مشگین شهر

فاطمه نورآذر

دوره 1399، شماره 27 ، پاییز 1399

چکیده
  ارتباطات موبایلی ممکن است موجب از دست رفتن سرمایه اجتماعی شود و در حال حاضر استفاده بیش‌ازحد از شبکه‌های اجتماعی موبایلی باعث شده ما شاهد نوعی خلوت گرایی اجتماعی باشیم، یعنی افراد در جمع حضور دارند ولی به‌صورت فردگرایانه در دنیای مجازی خود حرکت می‌کنند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سواد رسانه ای بر کاهش جرایم نوپدید مربوط به استفاده ...  بیشتر