مقاله پژوهشی
1. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثّر بر گره‌های ترافیکی در معابر درون‌شهری

محمد علیپور؛ یوسف ساییلی؛ حمیدرضا عزیزی؛ حمیدرضا حسن زاده

دوره 1399، شماره 28 ، زمستان 1399

چکیده
  امروزه با افزایش خودروها و رشد سفرهای درون شهری، سامان دهی و مدیریت ترافیک به یکی از مهم­ترین ضرورت­های مدیریت شهری تبدیل شده است. ترافیک پدیده­ای ناخوشایند است که زاییده رشد فزاینده ماشینی شدن و افزایش شهرنشینی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی علل ایجاد  گره­های ترافیکی در شهر اردبیل و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای حل این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. سنجش الگوی توزیع فضایی جرایم سرقت در شهر اردبیل

ابراهیم فیروزی مجنده؛ علیرضا محمدی؛ عطا غفاری گیلانده؛ محمد حسن یزدانی

دوره 1399، شماره 28 ، زمستان 1399

چکیده
  هر جرمی به وسیله انسان در مقطع زمانی و مکانی خاصی رخ می­دهد. به دیگر سخن، تمامی ناهنجاری‌های اجتماعی به هر صورت که انجام شود دارای ظرف مکانی و زمانی منحصر به فردی است که آن را از دیگر رفتارها متمایز می­سازد. نکته حائز اهمیت آن است که تفاوت در شرایط مکانی و خصوصیات رفتاری و در کنار عامل زمان باعث می­شود تا جرم و جنایت در واحد مکان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مقایسه اثر تمرینات پر شدت تناوبی و با شدت متوسط تداومی بر عوامل ترکیب بدنی و قابلیت حرکتی و ارائه راهکارهای تمرینی کارآمد"مطالعه موردی کارکنان فرماندهی انتظامی اردبیل

بهمن عالی زاده

دوره 1399، شماره 28 ، زمستان 1399

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثر تمرینات پر شدت تناوبی و با شدت متوسط تداومی بر عوامل ترکیب بدنی و قابلیت حرکتی و ارائه راهکارهای تمرینی کارآمد"مطالعه موردی کارکنان فرماندهی انتظامی اردبیل بود. 60 نفر آزمودنی، با دامنه سنی 45-30 سال در این تحقیق شرکت کردند. معیارهای ورود در تحقیق، کارمندان دارای اضافه وزن و چاق نیروی انتظامی و معیارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. شناسایی میزان قلدری سنتی و سایبری فرزندان طلاق شهرستان مشگین شهر بر اساس خودکارآمدی اجتماعی و هیجانی

مریم علیزاده

دوره 1399، شماره 28 ، زمستان 1399

چکیده
  مقاله حاضر با هدف شناسایی میزان قلدری سنتی و سایبری فرزندان طلاق بر اساس خودکارآمدی اجتماعی و هیجانی در شهرستان مشگین شهر انجام ‌شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تمامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان مشگین شهر می‌باشد که از بین آن‌ها با توجه به فرمول کوکران 183 نفر به عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی (مطالعه موردی کارکنان نیروی انتظامی اردبیل)

احد پناهی؛ صیاد زربوطه

دوره 1399، شماره 28 ، زمستان 1399

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان اردبیل به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق 349 نفر از کارکنان نیروی انتظامی شهرستان اردبیل بودند که از بین آنها 152 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب گردید. از پرسشنامه گرینبرگ (1990) برای سنجش عدالت سازمانی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر نزاع و درگیری به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی با رویکرد فراترکیب

عادل منیر؛ علیرضا ادیبی؛ سلیم کاظمی

دوره 1399، شماره 28 ، زمستان 1399

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر نزاع و درگیریبه‌عنوانمهمترین آسیب اجتماعیمی‌باشد.این پژوهش کاربردی و با روش اسنادی و فراترکیب انجام‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها35 منبع از بین 173 منبع برای انجام فراترکیب نهایی انتخاب شدند که درمجموع151 ...  بیشتر