1. نقش عدم تحمل ابهام و کمال گرایی در پیش‌بینی سوء مصرف مواد در معتادان(مطالعه موردی: شهر اردبیل)

عالیه ناظمی؛ رضا کاظمی؛ نیلوفر میکائیلی

دوره 1393، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 1-9

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عدم تحمل ابهام و کمال گرایی در پیش‌بینی سوء مصرف مواد در معتادان شهر اردبیل به اجرا در آمد. از جامعه آماری پژوهش کل معتادان شهر اردبیل در سال 1391 به تعداد 4000 نفر، با استفاده از شیوه نمونه‌گیری در دسترس، 100 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ولع هرویین تیفانی و همکاران، عدم ...  بیشتر

2. مقایسه سبک‌های فرزند پروری، کیفیت زندگی و عملکرد خانواده در افراد معتاد و سالم (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

جابر علیزاده گورادل

دوره 1393، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 10-21

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‌های فرزند پروری، کیفیت زندگی و عملکرد خانواده در افراد معتاد و سالم به انجام رسید. در این راستا 100 نفر از افراد معتاد و 100 نفر سالم بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس در شهرستان اردبیل انتخاب گردیدند. داده‌ها با کمک پرسشنامه‌های ویژگی‌های دموگرافیک، فرزند پروری بامریند، کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ...  بیشتر

3. بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در ماموریتهای پلیس شهرستان پارس آباد

قادر دولتخواه؛ صالح فرهادی؛ اسلام قاسم زاده

دوره 1393، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 22-30

چکیده
  یکی از وجوه مشارکت شهروندان برای سالم‌سازی و تداوم زندگی اجتماعی و شهرنشینی، ضرورت مشارکت شهروندان با پلیس جهت برقراری نظم و امنیت در سازندگی و سرنوشت کشور است که موجب تحکیم و تعمیق روابط بین اعضای جامعه، تقویت و پویایی، نشاط اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و توسعه پایدار می‌گردد.در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا از منظر جامعه‌شناختی، ...  بیشتر

4. بررسی میزان مشارکت مردم و احساس امنیت (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

واحد آقایی

دوره 1393، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 31-49

چکیده
  ثبات و پایداری امنیت تنها از رهگذر نهادینه کردن آن در یک جامعه و احساس مشارکت و مسئولیت عمومی در قبال امنیت اجتماعی حاصل می‌شود. مشارکت اجتماعی دلالت بر گسترش روابط بین گروهی در قالب انجمن‌های داوطلبانه، باشگاه‌ها، اتحادیه‌ها و گروه‌هایی دارد که معمولاً خصلتی محلی و غیردولتی دارند که در قالب سیاست‌های اجتماعی مشارکت و درگیر ساختن ...  بیشتر

5. بررسی رابطه‌ی بین قشربندی اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام‌نور اردبیل

عیسی رضایی ، معصومه حضرتی ، اویس وهابزاده

دوره 1393، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 50-63

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین قشربندی اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل انجام شده است. روش پژوهش علی- مقایسه‌ای یا پس رویدادی است. جامعه آماری را دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل تشکیل می‌دهند که نمونه‌گیری طبقه‌ای از سه گروه تحصیلی (علوم انسانی، فنی مهندسی، و علوم پایه) 384 نفر انتخاب ...  بیشتر

6. بررسی عوامل موثر بر وقوع نزاع دسته جمعی بین طوایف علیا و سفلا (روستای جبدرق از توابع اردبیل)

طاها عشایری ، اسماعیل حسنوند ، رسول پناهی

دوره 1393، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 64-89

چکیده
  نزاع دسته‌جمعی به شرایطی گفته می‌شود که در آن عده‌ای بیش از دو نفر باهم درگیر شده و آسیب‌های اجتماعی با خود به بار می‌آورد که با انگیزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی صورت می‌پذیرد. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر وقوع نزاع دسته‌جمعی در بین دو طایفه علیا و سفلا در روستای جبدرق از شهرستان مشگین شهر می‌باشد. از بین 1200 نفر بر ...  بیشتر