1. تحلیل جامعه شناختی نفش خانواده در گرایش جوانان به بزهکاری اجتماعی( شهرستان مشگین شهر).

طاها عشایری؛ عسگر جسارتی

دوره 1393، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 1-27

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش خانواده در گرایش جوانان به بزهکاری اجتماعی است که با استفاده از روش پیمایشی صورت گرفته است. چهارچوب نظری تحقیق با استفاده از الگوی هیرشی، ماتزا، بی‌هنجاری دورکیم و مرتن، پیشگیری از بزهکاری انتخاب شده و جهت رفع اشکالات بر روی نمونه 30 نفری اجرا و اصلاح گردید. از حجم نمونه 2000 نفری، 500 نفر از طریق فرمول کوکران ...  بیشتر

2. بررسی عوامل موثر بر بروز جرم سرقت با تاکید بر انواع سرقت در محلات اردبیل

نعمت اله آقایی

دوره 1393، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 28-52

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بروز جرم سرقت با تأکید بر انواع سرقت در محلات اردبیل انجام گرفته است و در طول تحقیق سعی بر آن بوده است تا به سؤالاتی از قبیل چگونگی رابطه بین نوع و میزان سرقت و محل زندگی سارقین، چگونگی رابطه بین نوع و میزان سرقت و محلاتی که سرقت در آن‌ها صورت گرفته است پاسخ داده شود. اطلاعات و داده‌های موردنیاز از ...  بیشتر

3. مقایسه میزان اثر بخشی درمان شناختی (CBT) و درمان با متادون (MMT) در نگرش به مواد مخدر در معتادان شهر اردبیل

عالیه ناظمی

دوره 1393، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 53-68

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه میزان اثربخشی درمان شناختی (CBT) و درمان با متادون (MMT) در نگرش به مواد مخدر در معتادان است. پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود؛ که در آن 30 نفر از معتادان مراجعه‌کننده به مرکز ترک اعتیاد شفا انتخاب و در سه گروه درمان شناختی، درمان با متادون و گروه گواه گمارده شدند. آزمودنی‌های ...  بیشتر

4. تحلیلی جامعه شناختی بر نقش سرمایه اجتماعی در تامین نظم وامنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر مرزی پارس آباد)

شهروز آذرنژاد؛ قادر دولتخواه؛ اشرف السادات مطهری؛ ودود ولیزاده

دوره 1393، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 69-92

چکیده
  امنیت اجتماعی یکی از معرف‌های اساسی امنیت همه‌جانبه هر نظام اجتماعی می‌باشد که با توسعه پایدار آن در سطح جامعه استقلال و ثبات نظم اجتماعی جامعه تقویت می‌گردد، بنابراین اگر امنیت در جامعه‌ای به صورتی باشد که انسان‌ها نتوانند آینده روشنی برای خویش ترسیم کنند، امکان رشد و توسعه در آن وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر درزمینهٔ تأمین امنیت ...  بیشتر

5. بررسی سطح توانمندی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل براساس مدل اسپریتزر

حسن مجربی، حسین بهاری، رحمان یعقوبی خانقاه، ابراهیم مجربی

دوره 1393، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 93-112

چکیده
  در رویکردهای توسعه‌ای به مدیریت منابع انسانی، به‌روشنی درباره اهمیت و جایگاه عوامل انسانی در سازمان، به‌عنوان یک دارایی مهم بحث شده است. اگر شرایط مناسبی برای شکوفا شدن استعدادهای فردی فراهم شود، دارایی مذکور، کارایی و عملکرد بهتری خواهد داشت. مقاله حاضر به مطالعه توصیفی سطح توانمندی کارکنان ناجا اردبیل در چارچوب مدل اسپریتزر ...  بیشتر

6. بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی Aو B با راهبردهای مقابله ای در مجرمان نزاع دسته جمعی در شهرستان اردبیل

ولی جوانشیر

دوره 1393، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 113-129

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی A و B با راهبردهای مقابله‌ای در مجرمان نزاع دسته‌جمعی در شهرستان اردبیل در سال 1392 می‌باشد. روش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه مجرمان نزاع‌های دسته‌جمعی حاضر در زندان‌های شهر اردبیل در سال 1392 می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 70 نفر به‌صورت ...  بیشتر