1. نقش اعتیاد به اینترنت در گرایش به مصرف مشروبات الکلی، رفتارهای جنسی، چت و هک کردن در نوجوانان اردبیل

ستاره جانی؛ جواد هاشمی

دوره 1393، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 1-18

چکیده
  با توجه به اهمیت دوره نوجوانی از جهت تغییرات سریع روان‌شناختی، فیزیکی، جسمانی و اجتماعی، پرداختن به موضوع اینترنت و رفتارهای پرخطر حائز اهمیت هست؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با مصرف مشروبات الکلی، رفتارهای جنسی، چت و هک کردن می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه نوجوانان دختر و پسر شاغل به تحصیل ...  بیشتر

2. بررسی رابطه بین سطح تحصیلات و بروز جرم در شهرستان اردبیل

داود مهدوی کنده، حسین مهدوی کنده

دوره 1393، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 19-44

چکیده
  هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین سطح تحصیلات و نقش آن در بروز جرم در شهرستان اردبیل می‌باشد. آنچه موردتوجه قرار گرفت جرائم زندانیان شهرستان اردبیل می‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پس رویدادی (علی- مقایسه‌ای) است. جامعه آماری، متشکل از زندانیان شهر اردبیل می‌باشد. نمونه‌های موردبررسی ۱۰۰ نفر از زندانیان و روش ...  بیشتر

3. بررسی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به ماهواره و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی در پارس‌آباد

قادر دولتخواه، بهرام مهری، جعفر اطاعتی، داور آذرنژاد

دوره 1393، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 45-67

چکیده
  امنیت یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی بشر است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه متمدن محسوب می‌شود در این میان یکی از عوامل مهم در تأمین و حفظ امنیت اجتماعی رسانه‌ها هستند. ایفای نقش اثرگذار رسانه‌ها، آن‌ها را به‌عنوان اثرگذارترین عامل نظم، امنیت اجتماعی، وفاق، همبستگی و مشارکت مردمی درآورده است. رسانه‌های ...  بیشتر

4. بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان پلیس (مطالعه موردی: مرکز آموزش شهید بیگلری اردبیل)

طاها عشایری؛ عسگر جسارتی

دوره 1393، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 68-89

چکیده
  هدف اصلی تحقیق بررسی عوامل مؤثر برافزایش توانمندسازی کارکنان می‌باشد. روش مورداستفاده از نوع پیمایشی (کمی) است. بر طبق فرمول کوکران از 530 نفر جامعه آماری 169 نفر به‌عنوان نمونه آماری از طریق روش تصادفی انتخاب گردیدند. سطح روایی متغیر از طریق آلفای کرونباخ تأیید شده است. نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان می‌دهد که بین متغیرهای مشارکت ...  بیشتر

5. بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم

بهرام موسی پور

دوره 1393، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 90-114

چکیده
  پژوهش حاضر در پی بررسی میزان تأثیر فضای مجازی غیرمجازی بر گرایش مجرمین به تکرار جرم در بین زندانیان استان اردبیل در سال 92 ـ 93 می‌باشد. تحقیق حاضر ازنظر روش‌شناسی از نوع پیمایشی و توصیفی است. جامعه آماری کلیه مجرمین زندانی استفاده‌کننده از فضای مجازی غیرمجاز می‌باشد که در سال 1392 و 3 ماهه اول سال 93 مرتکب جرائم اینترنتی شده‌اند. نمونه ...  بیشتر

6. نقش مرزنشینان در ارتقاء امنیت مناطق مرزی شهرستان اصلاندوز

فرزاد جهانبانی ، رحیم افلاکی ، علیرضا جهانبانی ، عبدالله عزیزی

دوره 1393، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 115-129

چکیده
  امنیت مرزها امروزه یکی از بنیادی‌ترین نیاز هر جامعه به شمار می‌رود ایران ازجمله کشورهای پرهمسایه در جهان به شمار می‌رود که وجود قومیت‌های متفاوت در مناطق مرزی و حاشیه‌ای کشور با قومیت مشابه در کشورهای همسایه همراه شده است. این عامل سبب شده است تا حکمرانان به این امر توجه ویژه‌ای مبذول دارند بدیهی است امنیت مرزها پشتوانه‌ای محکم ...  بیشتر