1. عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش به قتل در شهرستان مشگین شهر

طاها عشایری؛ محسن نیازی؛ بهزاد شهرامی؛ ناصر شهیار

دوره 1394، شماره 5 ، بهار 1394، صفحه 1-25

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر این است چه عاملی در گرایش افراد ‌به قتل مؤثر می‌باشد که با روش پیمایشی صورت گرفته و از طریق فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری احتمالی 160 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و با استفاده از آلفای کرونباخ روایی آن تأیید گردیده است. از نظریه آنومی دورکیم، مرتن، آلبرت کوهن، هیرشی، تورن بری، پکستن، نظریه فضای قابل دفاع، ...  بیشتر

2. نقش دولت در شکل‌گیری حاشیه‌نشینی در شهر اردبیل

یوسف درویشی

دوره 1394، شماره 5 ، بهار 1394، صفحه 26-50

چکیده
  رشد شهری در ایران نتیجه‌ی سیاست‌های دولت هست. پس از انقلاب اسلامی با توجه به رشد چشمگیر جمعیت، گسترش دامنه و تنوع تکالیف و مداخلات دولت زمینه رشد شتابان شهرنشینی و افزایش میزان مهاجرت روستائیان به شهرها و مسئله حاشیه‌نشینی و مسکن نامناسب را پدید آورده است. در اثر مهاجرت رشد سریع شهرنشینی و ظهور حلبی‌آبادها و کمبودها و مضایق زندگی ...  بیشتر

3. مدیریت (تعقیب و کشف) سرقت با رویکرد اطلاعات جنایی در استان اردبیل

مجتبی ستوده گندشمین، فرهاد شمس‌آبادی، حسن بابایی

دوره 1394، شماره 5 ، بهار 1394، صفحه 51-79

چکیده
  مبارزه با سرقت از مباحث راهبردی پلیس آگاهی بوده که برای تحقق آن، ناگزیر است متناسب با رشد جمعیت، گسترش شهرها، پیچیده شدن جرائم، ارتقاء دانش نرم‌افزاری و روابط سارقین، همواره با رویکردی متفاوت به این نیاز پاسخ دهد. بسیاری از سرقت‌ها وجود دارند که تنها زمینه کشف آن‌ها کارهای اطلاعاتی است. کارآگاهان معتقدند که باید از تمامی ارتباطات ...  بیشتر

4. اثر بخشی آموزش حل مسالۀ اجتماعی بر کیفیت زندگی معتادان شهر اردبیل

سعید آقایی

دوره 1394، شماره 5 ، بهار 1394، صفحه 80-103

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر بهبود کیفیت زندگی معتادان اجرا شده است. در یک طرح آزمایشی، 30 نفر از معتادانی که به کمپ‌های میان‌مدت ترک اعتیاد مراجعه کرده بودند، به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) بررسی شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 2 ساعته تحت آموزش حل مسئله اجتماعی قرار گرفتند و گروه گواه ...  بیشتر

5. بررسی سبک‌های دل‌بستگی و عوامل شخصیتی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار در شهر اردبیل

جواد هاشمی، مرتضی عندلیب، بهروز شیرانه، اسحاق قربانی‌آذر

دوره 1394، شماره 5 ، بهار 1394، صفحه 104-124

چکیده
  با توجه به روند رو به رشد بزهکاری در ایران از یک سو و پیامدهای زیان‌بار آن مانند بالا رفتن هزینه‌های اجتماعی و شخصی، بررسی شناسایی عوامل پیش‌بین در رفتارهای بزهکارانه از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا شناخت این عوامل می‌تواند نقطه عطفی برای امر پیشگیری باشد. در این پژوهش، به توصیف بعضی از عوامل پیش‌بین بزهکاری نظیر سبک‌های دل‌بستگی ...  بیشتر

6. ارتباط علاقه مندی شغلی با تعهد شغلی در کارکنان نیروی انتظامی استان اردبیل

عالیه ناظمی، رضا کاظمی، حسین حقی، امیر تمامی

دوره 1394، شماره 5 ، بهار 1394، صفحه 125-143

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین علاقه‌مندی به شغل با تعهد شغلی در کارکنان نیروی انتظامی استان اردبیل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان نیروی انتظامی استان اردبیل تشکیل می‌دهند که از بین آن‌ها 200 نفر از کارکنان نیروی انتظامی به‌صورت در دسترس به‌عنوان نمونه پژوهش حاضر انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از ...  بیشتر