1. بررسی ساختار فضایی- مکانی کاربری‌های اراضی شهری با هدف برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر سرعین)

مسعود عبدالرحیمی نیاری، علی فتحی

دوره 1394، شماره 8 ، زمستان 1394، صفحه 1-32

چکیده
  شهرها به‌عنوان مراکز تجمع سرمایه مادی و انسانی، در زمان جنگ به هدفی عمده برای دشمن تبدیل می‌شوند و در نتیجه حمله به آن‌ها خسارات فراوانی را پدید می‌آورند؛ لذا توجه به بحث پدافند غیرعامل می‌تواند میزان خسارات ناشی از جنگ را تا حد قابل‌توجهی کاهش دهد. این تحقیق سعی دارد که اصول پدافند غیرعامل را در برنامه‌ریزی شهری با تأکید بر کاربری‌های ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر هویت اجتماعی بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

مژگان مشفقی، احمد جهانی

دوره 1394، شماره 8 ، زمستان 1394، صفحه 33-49

چکیده
  هویت اجتماعی، بخش مهمی از هویت فرد است که بسیار گسترده و دارای ابعاد مختلفی است. امنیت اجتماعی یکی از نیازهای ضروری حیات بشری است که بدون آن امکان فعالیت آزادانه انسان محدود می‌شود. احساس امنیت اجتماعی متأثر از عوامل متعددی است که هویت اجتماعی یکی از آنان است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر هویت اجتماعی بر امنیت اجتماعی در شهر اردبیل ...  بیشتر

3. مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر رفتارهای مخاطره‌آمیز در بین دانشجویان (موردمطالعه: دانشگاه محقق اردبیلی)

طاها عشایری؛ محمد عجمی؛ ذوالفقار احمدی اوندی

دوره 1394، شماره 8 ، زمستان 1394، صفحه 50-74

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای مخاطره‌آمیز بهداشتی در بین دانشجویان است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. با استفاده از جدول مورگان از جامعه آماری 11435 نفری، حجم نمونه 260 نفر انتخاب گردید. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌داری بین مدرنیته (080/0)، مذهب (327/0-)، سرمایه ...  بیشتر

4. بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر گرایش به سوءمصرف مواد مخدر در بین دانشجویان (موردمطالعه: دانشگاه پیام نور پارس‌آباد و بیله سوار)

حسین مهدوی کنده، داود مهدوی کنده

دوره 1394، شماره 8 ، زمستان 1394، صفحه 75-111

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر گرایش به سوءمصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور پارس‌آباد و بیله سوار است. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع کمی است، برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. آزمون‌های آماری استفاده شده در پژوهش KMO، خی دو، تحلیل رگرسیون و تحلیل ...  بیشتر

5. بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دبیرستان‌های شهر اردبیل

سولماز شیرافکن، علیرضا آهنگر، محمدجواد فیروزی

دوره 1394، شماره 8 ، زمستان 1394، صفحه 112-124

چکیده
  در دنیای امروز نفوذ گسترده فنّاوری اینترنت، علی‌رغم فواید بسیار زیاد آن، بسیاری از افراد خصوصاً دانش آموزان را با اختلال در بهداشت روانی و ارتباطات اجتماعی ناشی از ابتلا به اعتیاد رایانه‌ای مواجه ساخته است. این مطالعه باهدف بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان به‌عنوان تهدیدی بر سلامت روان انجام شده است. در مطالعه حاضر ...  بیشتر

6. بررسی رابطه نارسایی شناختی و ویژگی‌های شخصیتی با تصادفات رانندگی مکرر در شهرستان اردبیل

آرمان محمودی، حسین قمری، مسعود نظری، شهریار درگاهی

دوره 1394، شماره 8 ، زمستان 1394، صفحه 125-139

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه نارسایی شناختی و ویژگی‌های شخصیتی با تصادفات رانندگی مکرر در بین رانندگان شهرستان اردبیل صورت گرفت. جامعه آماری شامل کلیه رانندگان دارای تصادفات رانندگی مکرر که در سال 1393 بودند که تعداد 100 نفر به‌صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های نارسایی شناختی و عوامل شخصیتی NEO-FFI فرم کوتاه پاسخ دادند. ...  بیشتر