2. بررسی رابطه بین انسجام گروه‌های نظامی و تأثیر آن بر تعهدات سازمانی (موردمطالعه: هنگ مرزی گرمی)

سید شاهین اسمعلی ، حسین علی پور ، سیروس اکبرزاده ، رحیم خزایی

دوره 1395، شماره 9 ، بهار 1395، صفحه 1-27

چکیده
  پژوهش حاضر با تأکید بر اینکه انسجام نیروهای نظامی متعهد رکن اصلی سازمان‌های نظامی است، درصدد بررسی و سنجش رابطه علی- تبیینی میان انسجام گروه‌های نظامی و تأثیر آن بر تعهدات شغلی و سازمانی نیروهای نظامی است. جامعه آماری این پژوهش را 70 نفر از مدیران، فرماند‌هان و جانشینان واحدهای ستادی و عملیاتی هنگ مرزی گرمی تشکیل می‌دهند. برای سنجش ...  بیشتر

3. بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی با احساس امنیت در بین دانشجویان

طاهــر پرستار، علی جعفـــری

دوره 1395، شماره 9 ، بهار 1395، صفحه 28-58

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام و لاین) با احساس امنیت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، ازلحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال تحصیلی 95-94 تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها برابر ...  بیشتر

4. بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی با نشاط اجتماعی مورد مطالعه (شهر اردبیل)

مژگان مشفقی، احمـد جهانی

دوره 1395، شماره 9 ، بهار 1395، صفحه 59-81

چکیده
  شادی و نشاط یکی از معیارهای سلامت روانی انسان‌هاست و موهبت بزرگی است که باید آن را جستجو کرد، یافت و غنیمت شمرد و به دیگران نیز منتقل کرد؛ و همه مردم خواستار آن هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی با میزان نشاط اجتماعی در بین مردم شهر اردبیل است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایشی ...  بیشتر

5. مقایسه میزان الکسی‌تایمیا و تجربیات تجزیه‌ای سربازان با دانشجویان مطالعه موردی: شهر اردبیل

رقیه حضوری، صیاد حقی

دوره 1395، شماره 9 ، بهار 1395، صفحه 82-99

چکیده
  دوران خدمت مقدس سربازی و دانشجویی با استرس‌های زیادی از قبیل جدایی از خانواده، محدودیت در انتخاب، انضباط ویژه زیاد و تحمیلی، اضطراب ناشی از عملکرد در برابر انتظارات فوق‌العاده و... همراه است. هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان الکسی‌تایمیا و تجربیات تجزیه‌ای سربازان با دانشجویان پسر استان اردبیل بود. پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای بوده ...  بیشتر

6. بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان فرماندهی مرزبانی استان اردبیل

معصومه اسمعیلی، حسین علیپور، مقصود نادر

دوره 1395، شماره 9 ، بهار 1395، صفحه 100-118

چکیده
  توجه به بهداشت روانی و عوامل مؤثر بر آن می‌تواند موجب کنترل اختلالات روانی و در نتیجه حفظ سلامت کارکنان و افزایش کارایی آن‌ها شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان فرماندهی استان اردبیل صورت گرفته است. این مطالعه از نوع توصیفی است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش شامل کلیه‌ کارکنان فرماندهی مرزبانی استان اردبیل است که ...  بیشتر

7. بررسی تأثیر مراقبت‌های پس از خروج از زندان بر پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم زندانیان در شهر اردبیل

ایرج حامدی کلخوران

دوره 1395، شماره 9 ، بهار 1395، صفحه 119-138

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مراقبت‌های پس از خروج از زندان بر پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در زندانیان شهر اردبیل است. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری را مجرمینی تشکیل می‌دهند که دوره محکومیت خود را در زندان طی کرده و از زندان آزاد شده‌اند. با توجه به محدودیت جامعه آماری در پژوهش حاضر تعداد 50 نفر نمونه در ...  بیشتر