1. واسطه‌گری عدالت سازمانی در ارتباط بین امنیت شغلی و انعطاف‌پذیری منابع انسانی در پلیس راهور اردبیل

عباس خوبی

دوره 1395، شماره 12 ، زمستان 1395، صفحه 1-21

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی در رابطه بین امنیت شغلی و انعطاف‌پذیری منابع انسانی پرسنل پلیس راهور استان اردبیل است.این پژوهش ازلحاظ هدف از نوع کاربردی، ازلحاظ نوع روش، توصیفی - همبستگی می‌باشد. در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای جهت گردآوری اطلاعات استفاده گردید. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیه پرسنل ...  بیشتر

2. بررسی راهکارهای پیشگیری از بروز نزاع و درگیری در مناطق اسکان غیررسمی اردبیل

عظیم حبیب زاده؛ سید میلاد حسینی؛ جواد انوشا

دوره 1395، شماره 12 ، زمستان 1395، صفحه 22-40

چکیده
  از پیامدهای ناگوار رشد سریع و بی‌رویه شهرهای بزرگ، افزایش جرائم و ناهنجاری‌ها در آن‌هاست. اندیشمندان در شناسایی عوامل بروز تبهکاری دریافته‌اند که مکان، زمان و انسان، عناصر اصلی در شکل‌گیری جرم هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی راهکارهای مؤثر بر پیشگیری از بروز نزاع و درگیری می باشد. جهت رسیدن به هدف پژوهش، از ابزار پرسشنامه ...  بیشتر

3. شناسایی راهکارهای پیشگیری از بروز نزاع و درگیری در مناطق اسکان غیررسمی اردبیل

عظیم حبیب زاده؛ سید میلاد حسینی

دوره 1395، شماره 12 ، زمستان 1395، صفحه 22-40

چکیده
  از پیامدهای ناگوار رشد سریع و بی‌رویه شهرهای بزرگ، افزایش جرائم و ناهنجاری‌ها در آن‌هاست .اندیشمندان در شناسایی عوامل بروز تبهکاری دریافته‌اند که مکان، زمان و انسان، عناصر اصلی در شکل‌گیری جرم هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی راهکارهای مؤثر بر پیشگیری از بروز نزاع و درگیری می‌باشد. جهت رسیدن به هدف پژوهش، از ابزار پرسشنامه ...  بیشتر

4. رابطه بین سرمایه اجتماعی و روان‌شناختی با ریسک‌پذیری کارکنان نیروی انتظامی شهرستان اردبیل

حسین محبی

دوره 1395، شماره 12 ، زمستان 1395، صفحه 42-63

چکیده
  در سازمان‌های نظامی بخصوص نیروی انتظامی که بیشتر با متن جامعه و افراد متعدد سروکار دارند، شناخت عوامل تأثیرگذار بر ریسک و خطرپذیری ضروری می باشد. تصمیم‌ گیری هیجانی و همراه با ریسک بالا می‌توانند صدمات غیرقابل ‌جبران بر این سازمان و یا بر جامعه داشته باشد. لذا اهمیت دارد که پژوهشگران درصدد یافتن راهکارهایی باشند که بتواند بر خطرپذیری ...  بیشتر

5. بررسی وضعیت الگوی تغذیه‌ای و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان فرماندهی نیروی انتظامی استان اردبیل

کیان صادقی؛ تورج شاکر؛ سلطانعلی محبوب؛ سلیم حبیب زاده؛ جعفر سربلند

دوره 1395، شماره 12 ، زمستان 1395، صفحه 64-101

چکیده
  شناسایی الگوهای غذایی در بین کارکنان نیروی انتظامی اهمیت زیادی دارد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت الگوی غذایی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی در بین کارکنان نیروی انتظامی استان اردبیل می‌باشد. در پژوهش حاضر داده ها و اطلاعات با پرسش از شرکت‌کنندگان توسط دو پرسشنامه بسامد مصرف غذایی 189 موردی با فاصله یک ماه و پرسشنامه مربوط به عملکرد ...  بیشتر

6. رابطه سوءاستفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی با گرایش به آسیب‌های اجتماعی در بین جوانان شهر اردبیل

علی جعفری؛ سیده سارا شهابی؛ بابک همتی

دوره 1395، شماره 12 ، زمستان 1395، صفحه 102-119

چکیده
  شبکه‌ی اینترنت در کنار مزایای بی‌شمارش، معایبی نیز دارد که عدم آشنایی کامل با آسیب‌های اجتماعی آن می‌تواند مشکلاتی را به بار آورد. این مقاله درصدد است تا برخی از معایب موجود در شبکه‌های مجازی را معرفی و راهکارهایی جهت مقابله و کاهش این‌گونه آسیب‌ها ارائه نماید. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیب‌های اجتماعی ناشی از سوءاستفاده ...  بیشتر

7. مقایسه فرا هیجان، تنظیم شناختی هیجان و هوش هیجانی در افراد دارای سوءمصرف موادوافراد عادی

عباس پاسبانی؛ جواد هاشمی

دوره 1395، شماره 12 ، زمستان 1395، صفحه 120-132

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه فراهیجان، تنظیم شناختی هیجان و هوش هیجانی در افراد دارای سوءمصرف مواد و افراد عادی انجام گرفت جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان و مردان دارای سوءمصرف مواد 40-20 ساله شهرستان اردبیل بودند و نمونه آماری این پژوهش شامل 60 نفر، در دو گروه 30 نفرِ افراد دارای سوءمصرف مواد و افراد عادی قرار داشتندکه هر دو گروه از لحاظ ...  بیشتر