1. بررسی راهکارهای مقابله با گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی در شهرستان اردبیل

حمیدرضا فرهمند

دوره 1396، شماره 13 ، بهار 1396، صفحه 1-23

چکیده
  مصرف الکل به لحاظ اجتماعی و فرهنگی اثرات زیانباری بر جامعه تحمیل کرده و سلامت فرد، خانواده و جامعه را به مخاطره انداخته و موجب انحطاط روانی و اخلاقی فرد می شود. هدف این مطالعه بررسی راهکارهای مقابله با گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی در شهرستان اردبیل می باشد. این پژوهش به لحاظ ماهیت پیمایشی- توصیفی، به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ...  بیشتر

2. رهیافت ترکیبی PROMETHEE 2/ GIS در ارزیابی و پهنه‌بندی نواحی شهری اردبیل به لحاظ نفوذ خدمات انتظامی- اداری

فرهاد برندک

دوره 1396، شماره 13 ، بهار 1396، صفحه 24-44

چکیده
  برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، یکی از مولفه‌های اساسی در توسعه پایدار شهری محسوب می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از رهیافت ترکیبی PROMETHEE2/GIS برای ارزیابی ضریب نفوذ خدمات اداری-انتظامی در نواحی شهری اردبیل می‌باشد. روش تحقیق پژوهش، بر اساس هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. از این رو در این مقاله، با استفاده ...  بیشتر

3. بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر رفتار پرخاشگرانه در افراد مرتکب نزاع و درگیری(مطالعه موردی: شهر اردبیل در سال 1395-1394)

رافت طهماسبی وند؛ علی شیخ الاسلامی

دوره 1396، شماره 13 ، بهار 1396، صفحه 45-70

چکیده
  رفتار پرخاشگرانه افراد تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد. یکی از این مولفه ها ویژگی‌های شخصیتی آنان است. نوع شخصیت افراد عامل تعیین کننده ای است که می تواند بروز رفتار پرخاشگرانه را تشدید کرده و یا مانع آن شود. لذا با توجه به اهمیت ویژگی های شخصیتی افراد در رفتار پرخاشگرانه، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین این دو عامل را انجام پذیرفت. ...  بیشتر

4. بررسی تاثیر میزان استفاده از شبکه های مجازی (موبایلی) در خانواده ها بر گرایش به هنجارشکنی دانش آموزان

احمد جهانی؛ م‍ژگان مشفقی؛ م‍ژگان مشفقی؛ م‍ژگان مشفقی؛ اقباله عزیزخانی

دوره 1396، شماره 13 ، بهار 1396، صفحه 71-96

چکیده
  امروزه رسانه ها و به خصوص شبکه های مجازی بخش اعظمی از فعالیت ها و تجربه زندگی ما را به خود اختصاص داده و برآن تاثیرگذارند. این تأثیرگذاری موضوعی است که توجه بسیاری از محققان و نظریه پردازان را در زمان های مختلف به خود جلب کرده است. در این پژوهش تاثیر استفاده از شبکه های مجازی(موبایلی) در خانواده ها بر گرایش به هنجار شکنی سنجیده شده است. ...  بیشتر

5. رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری والدین و خشونت خانگی نسبت به فرزندان در شهر خلخال

سعید محمدنیا؛ سید رکن الدین رشیدی

دوره 1396، شماره 13 ، بهار 1396، صفحه 97-119

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری والدین و خشونت خانگی نسبت به فرزندان در شهر خلخال(مطالعه موردی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر خلخال) انجام پذیرفت. جامعه آماری این تحقیق دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر خلخال می‌باشند که تعدادشان 2483 نفر(1174 دختر و 1309 پسر) بوده و از بین آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 335 نفر به ...  بیشتر

6. رابطه مدیریت زمان و کارآیی مدیران ستاد فرماندهی انتظامی استان اردبیل

انور سعادتی؛ غلامحسین آقاگل زاده

دوره 1396، شماره 13 ، بهار 1396، صفحه 118-143

چکیده
  موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف خود، بستگی به سیستم مدیریتی آن دارد. سازمان با مدیریت کارا بهتر می تواند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته و راه تعالی را در پیش بگیرد. از این رو، مطالعه کارایی مدیران سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت زمان و کارآیی مدیران ستاد فرماندهی انتظامی استان اردبیل ...  بیشتر