1. بررسی عوامل رفتاری موثر بر اعتماد اجتماعی به پلیس در شهرستان اردبیل

محمد خیراندیش؛ مهدی آذرتاش؛ جواد هاشمی

دوره 1396، شماره 14 ، تابستان 1396، صفحه 1-18

چکیده
  اعتماد بستر تعاملات و روابط اجتماعی و کانون اصلی مفهوم سرمایة اجتماعی بوده و جایگاه پلیس به میزان اعتماد افراد جامعه به آن بستگی دارد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل رفتاری موثر بر اعتماد اجتماعی به پلیس در شهرستان اردبیل انجام پذیرفت، روش این پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی- پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته ...  بیشتر

2. نقش خودکنترلی، ابراز وجود و افسردگی در گرایش به اعتیاد دانشجویان

مهدی نعیم؛ علی رضایی شریف

دوره 1396، شماره 14 ، تابستان 1396، صفحه 19-43

چکیده
  این پژوهش با هدف پیش بینی گرایش به اعتیاد بر اساس نقش خوکنترلی، ابـراز وجـود و افسردگی دانشجویان انجام شـد. روش پـژوهش همبسـتگی و جامعـة آمـاری تمام دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اردبیل در سـال 1394 بودنـد. از میـان آنهـا 150 نفـر بـه روش نمونـه گیـری در دسـترس انتخاب و با پرسشنامه ی خود کنترلی تانجی، بامیستر و بون، پرسشنامه ی ابراز وجود ...  بیشتر

3. تدوین راهبردهای بهینه در جهت افزایش امنیت فضاهای عمومی در محلات شهر اردبیل (مطالعه موردی: محله ملا یوسف)

مازیار بابایی کانیاری؛ میثم ضارب نیا

دوره 1396، شماره 14 ، تابستان 1396، صفحه 44-66

چکیده
  امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان مطرح است. امنیت نخستین شرط برای زندگی انسان و سکونت در یک مکان است. حضور مردم در فضای عمومی شهر مستلزم احساس امنیت از سوی آنان است. بنابراین با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی‌های اجتماعی در شهرها، مطالعه موضوع امنیت، عوامل مؤثر برآن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته است. ...  بیشتر

4. فرصت‌ها و تهدیدات (SWOT) گردشگری اتباع خارجی آذربایجان در شهرستان بیله‌سوار (با تأکید بر ابعاد امنیتی- انتظامی و فرهنگی)

عظیم حبیب زاده؛ سجاد بزاز پریخانی؛ جواد انوشا

دوره 1396، شماره 14 ، تابستان 1396، صفحه 67-58

چکیده
  در دنیای امروز گردشگری بخشی از نیازهای زندگی است و در این راستا مقاصد گردشگری در رقابت برای داشتن سهمی بیشتر از این گردشگران هستند. این پژوهش با هدف شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات (SWOT) گردشگری اتباع خارجی آذربایجان در شهرستان بیله سوار (با تأکید بر ابعاد امنیتی- انتظامی و فرهنگی) انجام پذیرفت.روش پژوهش در این طرح از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی ...  بیشتر

5. بررسی تیپ های شخصیتی در بین رانندگان خودروهای تصادفی و غیر تصادفی )مطالعه شهر اردبیل)

محمد طریقی

دوره 1396، شماره 14 ، تابستان 1396، صفحه 86-109

چکیده
  پژوهش با هدف بررسی تیپ های شخصیتی در بین رانندگان خودروهای تصادفی و غیر تصادفی در شهر اردبیل صورت گرفت. روش پژوهش علّی – مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش کلیه رانندگان با و بدون سابقه تصادف جاده های استان اردبیل در نیمه دوم سال 1394 بودند. نمونه پژوهش شامل 215 نفر رانندگان خودروهای تصادفی بودند که به روش نمونه-گیری در دسترس و براساس جدول ...  بیشتر

6. شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر توسعه مشارکت شهروندان با پلیس در پیشگیری از جرایم(مطالعه موردی: سرقت در اردبیل)

قاسم معصومی؛ محمدباقر شیردل؛ اکبر کیهان

دوره 1396، شماره 14 ، تابستان 1396، صفحه 110-135

چکیده
  سرقت از جمله جرایمی است که در تمام جوامع رواج داشته و بعنوان امری مذموم تلقی می شود. شناسایی عوامل موثر بر وقوع جرم سرقت می تواند در کاهش این جرایم تاثیر بسزایی داشته باشد. یکی از این موارد، توسعه مشارکت شهروندان با پلیس در جامعه می باشد. از این رو، این پژوهش به شناسایی و الویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه مشارکت شهروندان با پلیس در پیشگیری ...  بیشتر