1. بررسی علل و انگیزه های روانشناختی وقوع خودکشی در استان اردبیل

فرشته پورمحسنی کلوری؛ عالیه ناظمی

دوره 1396، شماره 15 ، پاییز 1396، صفحه 1-23

چکیده
  خودکشی یکی از معضلات جوامع امروزی در دنیا بوده که با وجود پیشرفت‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و... در حال افزایش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی علل و انگیزه های روانشناختی وقوع خودکشی در استان اردبیل اجرا شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی مراجعه کنندگان به بیمارستان های ...  بیشتر

2. شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای مقابله با گرایش به مصرف مواد مخدر در شهرستان اردبیل

مهری مولایی؛ بهنام بهشتی

دوره 1396، شماره 15 ، پاییز 1396، صفحه 24-60

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای مقابله با گرایش به مصرف مواد مخدر در شهرستان اردبیل انجام گرفت. بدین منظور تعداد 477 نفر (377 نفر افراد بالای 18 سال شهرستان اردبیل و تعداد 100 نفر شامل کارشناسان مرتبط با موضوع مطالعه پژوهش) به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار گرداوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته راهکارهای مقابله ...  بیشتر

3. بررسی معضلات و آسیب های شهرهای گردشگری (نمونه موردی: شهرگردشگری سرعین)

عظیم حبیب زاده؛ سلمان فیضی زنگیر

دوره 1396، شماره 15 ، پاییز 1396، صفحه 60-103

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی و اولویت بندی معضلات و آسیب های شهرهای گردشگری با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند معیاره (TOPSIS) بوده و جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارشناسان دانشگاهی، امور شهری، گردشگری و فرهنگی شهرداری شهر سرعین را شامل می‌شود. در این تحقیق به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و همچنین برای تجزیه ...  بیشتر

4. همبستگی ابعاد کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان راهور و پلیس راه اردبیل

رسول نجفی؛ احمد سوری

دوره 1396، شماره 15 ، پاییز 1396، صفحه 102-127

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی و مولفه های آن در بین کارکنان راهنمایی و رانندگی و پلیس راه شهرستان اردبیل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان پلیس راه و راهور استان اردبیل در سال1395 بود، از این تعداد 150 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و به عنوان نمونه انتخاب شدند. نوع پژوهش توصیفی ...  بیشتر

5. ارتباط عوامل اجتماعی و فردی با بروز تخلفات رانندگی در شهر اردبیل

رحمان محمدی

دوره 1396، شماره 15 ، پاییز 1396، صفحه 128-145

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فردی در بروز تخلفات رانندگی در شهر اردبیل انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه رانندگان متخلف شهر اردبیل در سال1395 بود. از بین این افراد 400 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته ...  بیشتر

6. شناسایی زمان و مکان وقوع جرایم در شهر اردبیل با تاکید بر نظریه فرصت بزهکاری

اصغر پاشازاده؛ فاطمه زادولی؛ محمدبلقر شیردل

دوره 1396، شماره 15 ، پاییز 1396، صفحه 146-160

چکیده
  در پی رشد شهرها، میزان جرایم شهری هم در برخی زمان ها و مکان ها رشد می یابد. بگونه ای که بزه کاران برای ارتکاب جرم، به دنبال زمان و مکان مناسب هستند، زمان و مکانی که حداقل خطر دستگیری وحد اکثر منافع حاصل از بزهکارى را در برداشته باشد. از همین رو هدف اصلی این مقاله شناسایی زمان و مکان وقوع جرایم در شهر اردبیل است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، ...  بیشتر