1. طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین رفتارهای اعتیاد‌آور به اینترنت و هوش هیجانی با میانجی گری اضطراب اجتماعی در دانشجویان

عیسی محمدی؛ یاسر حبیبی؛ احسان شاکری

دوره 1396، شماره 16 ، زمستان 1396، صفحه 1-20

چکیده
  هدف پژوهش طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین رفتارهای اعتیاد‌آور به اینترنت و هوش هیجانی با میانجی‌گری اضطراب اجتماعی در دانشجویان شهرستان اردبیل بود. روش بکارگرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و طرح همبستگی است. جامعه این پژوهش کل دانشجویان شهرستان اردبیل می‌باشند که در سال تحصیلی1396- 1395 مشغول به تحصیل بوده‌اند. براساس ...  بیشتر

2. طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین رفتارهای اعتیاد‌آور به اینترنت و هوش هیجانی با میانجی گری اضطراب اجتماعی در دانشجویان شهرستان اردبیل

عیسی محمدی؛ یاسر حبیبی؛ احسان شاکری

دوره 1396، شماره 16 ، زمستان 1396، صفحه 1-22

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین رفتارهای اعتیاد آور به اینترنت و هوش هیجانی با میانجی گری اضطراب اجتماعی در دانشجویان شهرستان اردبیل می باشد. روش بکارگرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و طرح همبستگی است. جامعه این پژوهش کل دانشجویان شهرستان اردبیل می باشند که در سال تحصیلی1396- 1395 مشغول به تحصیل بوده اند. ...  بیشتر

3. اولویت بندی راهکارهای موثر در ارتقای احساس امنیت شهری در مناطق مسکونی (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری اردبیل)

علی ناصری منش

دوره 1396، شماره 16 ، زمستان 1396، صفحه 21-57

چکیده
  با توجه به تحولات اخیر در فضاهای شهری در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی و به طبع آن مهاجرت های بی رویه و افزایش جمعیت در شهرها باعث بروز تضادهای اجتماعی و نابرابری ها در سطوح مختلف شده است که این امر به یکی از مهم ترین عوامل کیفیت زندگی یعنی امنیت خلل وارد کرده است. امنیت به عنوان عامل مهم در نظم شهری و افزایش کیفیت زندگی ...  بیشتر

4. رابطه سبک‌های فرزندپروری بارفتار پرخاشگرانه در مرتکبین نزاع و درگیری شهر اردبیل

رافت طهماسبی وند؛ علی شیخ الاسلامی

دوره 1396، شماره 16 ، زمستان 1396، صفحه 58-88

چکیده
  محیط خانوادگی افراد و میزان زمانی که والدین صرف تربیت فرزندان خود می کنند، با رفتارهای پرخطر و جرایم ارتکابی فرزندان ارتباط دارد. بدین جهت، پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه بین رفتار پرخاشگرانه در افراد مرتکب نزاع و درگیری و سبک‌های فرزندپروری انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده وجامعه آماری شامل کلّیه‌ی مراجعین به علّت ...  بیشتر

5. تأخیر در ازدواج جوانان و رابطة آن با آسیب های اجتماعی در استان اردبیل

رقیه حضوری؛ سودا طائی

دوره 1396، شماره 16 ، زمستان 1396، صفحه 89-103

چکیده
  امروزه به دلایل مختلف اقتصادی، سختگیری های بیش از حد جوانان، خانواده ها و غیره در امر ازدواج، سن ازدواج جوانان و میزان تجرد آنها افزایش یافته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأخیر در ازدواج جوانان و رابطة آن با آسیب های اجتماعی در استان اردبیل انجام یافته است. پژوهش حاضر یک تحقیق همبستگی است و جامعه آماری آن، شامل تمامی دختر و پسر های مجرد ...  بیشتر

6. طراحی مناسب فضاهای شهری در پیشگیری و کاهش جرم در محیط های شهری (مطالعه جرایم مواد مخدر در شهر اردبیل)

کیسان زارع عابدینی

دوره 1396، شماره 16 ، زمستان 1396، صفحه 104-123

چکیده
  افزایش جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مسائل و مشکلات پیچیدۀ شهرهاست. یکی از مهم‌ترین جرایم شهری تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر است. هدف از این پژوهش، ارائه طراحی مناسب فضاهای شهری به منظور کاهش فرصت‌های جرم و جنایت در سطح شهر اردبیل بخصوص جرایم مرتبط با مواد مخدر و پیشگیری از این نوع جرایم می باشد تا با دستیابی به شیوه‌های مناسب ...  بیشتر

7. طراحی محیطی محله امن با رویکرد ارتقای امنیت اجتماعی (نمونه موردی: شهرک اندیشه اردبیل)

محمد رحیم

دوره 1396، شماره 16 ، زمستان 1396، صفحه 124-156

چکیده
  هدف پژوهش بررسی امنیت محله های شهری با در نظر داشتن شاخص های طراحی محیطی می باشد. مخصوصاّ محله های جدید به عنوان یکی از شاخص ترین فضاهای شهری که اصول طراحی شهری در این فضاها رعایت شده است. در واقع هدف اصلی در این تحقیق دست یابی و تدوین اصولی است که برای طراحی فضاهای شهری در راستای ارتقای امنیت اجتماعی لازم می‏باشد. بدین منظور در ابتدا ...  بیشتر