مقاله پژوهشی
1. تبیین فضایی امنیت در محیط‌های شهری بر مبنای پارامترهای کالبدی و محیطی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

شاهرخ زاد ولی

دوره 1397، شماره 19 ، پاییز 1397، صفحه 1-30

چکیده
  امروزه ارتباط امنیت با مکان و فضا به اثبات رسیده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت در مناطق شهرى فضاهای ناامن و مستعد جرائم به طور همسان و یکنواخت پخش نمی­شوند، بلکه آن‌ها در مکان‌های بخصوصى پراکنش داشته­اند. از این‌رو هدف مطالعه‌ی حاضر سنجش میزان امنیت کالبدی – محیطی در فضاهای مختلف شهری در اردبیل و ارائه‌ی راهکارهای اجرایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. مقایسه مهارت های ارتباطی و خشونت علیه زنان درزنان متقاضی طلاق وزنان عادی

مریم خدایی

دوره 1397، شماره 19 ، پاییز 1397، صفحه 31-48

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی مقایسه مهارت های ارتباطی وخشونت علیه زنان درزنان متقاضی طلاق وزنان عادی زوجین شهرستان اردبیل می باشد.روش این پژوهش علی مقایسه ای وازنطر ماهیت ازنوع توصیفی ـ استنباطی است. جامعه آماری پژوهش شامل 30نفر زنان متقاضی طلاق و30 نفرزنان عادی درشهر اردبیل درسال1397 می باشد. ابزارگردآوری داده ها شامل پرسشنامه 35سوالی مهارت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی تاثیر تشدید مجازات در پیشگیری از تکرار سرقت در استان اردبیل

یاور دوستی

دوره 1397، شماره 19 ، پاییز 1397، صفحه 49-77

چکیده
  اعمال کیفیّات مشدّده در تعیین مجازات ها، از جمله سیاست ها و برنامه های مقابله با ناهنجاری ها می باشد و می توان گفت یکی از اهداف مجازات، جلوگیری از ارتکاب جرم و تکرار آن است. ضمن این که یکی از شاخص های اساسی جهت ارزیابی و مقایسه میزان موفقیّت اعمال کیفیّات مشدّده پیشگیری از تکرار جرم است. علیرغم اعمال کیفیّات مشدّده بر مرتکبین جرم سرقت، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. رابطه بین مصرف رسانه‌ای با احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر اردبیل

علی جعفری؛ مهرداد نصیرزاده

دوره 1397، شماره 19 ، پاییز 1397، صفحه 78-115

چکیده
   هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مصرف رسانه‌ای با احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر اردبیل می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی است.جامعه آماری تحقیق را کلیه شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل در سال 1396 تشکیل دادند که تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی ماهیت، محتوا واعتبارگزارش ضابطان دادگستری(با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 92)

داود علیزاده

دوره 1397، شماره 19 ، پاییز 1397، صفحه 116-140

چکیده
  هرچه مهارت ضابطین در تکمیل پرونده و گزارش های قضایی دقیق تر باشد،یقیناً مقامات قضایی را در اجرای وظایف خود و در نتیجه احقاق حقوق مردم و عدالت گستری موفق تر خواهند بود. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 36 به این موضوع پرداخته است ، از این رو هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر ارزش و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی درمقام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. نقش الکسی تایمیا در پیش بینی رفتارهای مخاطره آمیز و رفتارخود تخریب گرایانه نوجوانان و جوانان دارای گرایش به مصرف ماده مخدر شهر اردبیل

رضا کاظمی؛ عالیه ناظمی

دوره 1397، شماره 19 ، پاییز 1397، صفحه 140-162

چکیده
  پژوهش حاضربا هدف پیش بینی رفتارهای مخاطره آمیز و رفتارخود تخریب­گرایانه بر اساس الکسی تایمیا در نوجوانان و جوانان دارای گرایش به اعتیاد انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری را کلیه نوجوانان و جوانان دارای گرایش به اعتیاد شهر اردبیل تشکیل می داد. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس انجام گرفت. برای ...  بیشتر