مقاله پژوهشی
1. بررسی نقش شبکه های اجتماعی (میزان کاربست و نوع کاربست) در سبک زندگی جوانان شهر اردبیل

سلیم کاظمی

دوره 1397، شماره 20 ، زمستان 1397، صفحه 1-25

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی (میزان و نوع کاربست)در سبک زندگی جوانان شهر اردبیل انجام شد.این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی به و لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی - همبستگی است. جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر را تمامی جوانان دختر و پسر دارای سنین25-18 شهر اردبیل در سال 1396 می­باشد که حجم آن برابر با 24000 نفر است. برای تعیین حجم نمونه نیز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. پیش بیـنی خیـانت زنـاشویی براسـاس کیـفیت زناشویی و سبـک دلبـستگی در شـهر اردبیـل

فاطمه سیفی

دوره 1397، شماره 20 ، زمستان 1397، صفحه 26-49

چکیده
   با توجه به عوارض سوء خیانت زناشویی برای خانواده و جامعه که با ناپایداری در روابط و نرخ بالای طلاق همراه است، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل پیش بینی کننده خیانت زناشویی براساس کیفیت زناشویی و سبک دلبستگی در زنان متاهل انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان متاهل ساکن شهر اردبیل بودند و نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. شناسایی عوامل ارتکاب جرایم خشونت‌آمیز در استان اردبیل وارائه راهکارهای پیشگیرانه

عادل عزیزی

دوره 1397، شماره 20 ، زمستان 1397، صفحه 50-83

چکیده
  افزایش بی‌رویه‌ی جرایم وکج‌روی هاىاجتماعى امروزه به یکى ازمشکلات حاد دربیشترشهرهاتبدیل‌شده است وازمهم‌ترین مسائلی است که اکثرجوامع به آن واکنش نشان می‌دهند بر همین اساس تحقیق حاضر با عنوان شناسایی عوامل ارتکاب جرایم خشونت‌آمیز در استان اردبیل وارائه راهکارهای پیشگیرانه  و با هدف تعیین علل بروز جرایم خشونت آمیز در جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. شناسایی عوامل موثر بر تکرار جرم سرقت وسایط نقلیه توسط سارقین سابقه ‌دار در اردبیل

ارژنگ راثی

دوره 1397، شماره 20 ، زمستان 1397، صفحه 84-109

چکیده
  سرقت خودرو درسالهای اخیر درکل کشور وخصوصاًدرکلانشهرها سیر صعودی داشته است. اقدامات نهادهای ذی ربط در راستای مبارزه و مقابله با این معضل صرفاً توانسته است که از سیر جهشی افزایش وقوع این جرم جلوگیری کند؛ اما روند روبه رشد و تصاعدی آن همچنان باقیست. با این وصف، این تحقیق با هدف شناخت مهمترین عوامل موثر بر تکرار سرقت وسایط نقلیه توسط سارقین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. نقش تنظیم هیجان و هوش فرهنگی در پیش بینی نیاز های اساسی روانشناختی افراد شرکت کننده در نزاع و درگیری گروهی شهر اردبیل

زهرا حاجی زاده

دوره 1397، شماره 20 ، زمستان 1397، صفحه 110-143

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تنظیم هیجان و هوش­فرهنگی درپیش بینی نیازهای اساسی روانشناختی افراد شرکت کننده در نزاع و درگیری گروهی شهر اردبیل بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی افراد شرکت کننده در نزاع و درگیری گروهی بود که درسال 1396 به کلانتری های شهر اردبیل مراجعه کرده بودند. تعداد نمونه 123 نفر بود که با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی اقدامات پدافندی و انتظامی قرنطینه دامی و کنترل تردد در مناطق خطرآفرین بیماری دامی استان اردبیل

مهرداد تائبی

دوره 1397، شماره 20 ، زمستان 1397، صفحه 144-166

چکیده
  کنترل بیماری­های دامی در کنار پرورش دام،  علاوه بر کسب درآمد برای روستاییان و دامداران، سلامت غذایی افراد جامعه را نیز بهبود می­بخشد. از این رو، کنترل بیماری­های دامی در کشور از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. بر همین اساس در تحقیق حاضر نقش اقدامات انتظامی و پدافندی و قرنطینه­ای در کنترل بیماری­های دامی استان اردبیل مطالعه ...  بیشتر