دکتر بهرام ایمانی
سردبیر نشریه

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی -دانشگاه محقق اردبیلی

imani_buma.ac.ir

دکتر محمد نریمانی
عضو هیئت تحریریه

استاد روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

m_narimani@uma.ac.ir

دکتر علی خالق خواه
عضو هیئت تحریریه

استادیار گروه آموزش علوم تربیتی، عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

kahleghkhah@uma.ac.ir

دکتر یحیی میرشکاران
عضو هیئت تحریریه

استادیار جغرافیای سیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

yahya1361@chmail.ir

  دکتر فرشته پورمحسنی
عضو هیئت تحریریه

استادیار روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

fpmohseni@chmail.ir

 

دکتر عطا غفاری گیلانده
عضو هیئت تحریریه

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

a_ghafarigilandeh@uma.ac.ir

 

  دکتر سیدخلیل سیدعلیپور
عضو هیئت تحریریه

استادیار جغرافیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

dr.salipour@chmail.ir

 

دکتر عباداله اسدپور
عضو هیئت تحریریه

استادیار جغرافیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

ebadallaah.asadpour@iran.ir

 

  دکتر محمدرضا سلیمی سبحان
عضو هیئت تحریریه

استادیار جغرافیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

dr.mrsalimi@chmail.ir

  دکتر فرزاد رحیم زاده
عضو هیئت تحریریه

دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس تهران

rahimzadeh.fa@gmail.com